Strona główna W górę Patronat Przykładowe pytania Materiały do konkursu Uczestnicy Konkursu Program Finału 2012 Finał Konkursu 2012 Kalendarz 2012

 

KONKURS 2012

 

 

Fundacja Deo et Patriae

 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP

                                   

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 250/95/2, POLAND

tel. kom. +48 501 68 58 48, tel./fax +48 25 752 54 74

NIP: 822 229 55 20, Nr konta: 07 1240 2685 1111 0010 2609 1160

www.krapiecfoundation.com  deoetpatriae@krapiecfoundation.com

 

 

 

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele

 

               

Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP ogłasza

 

 

 MIĘDZYNARODOWY KONKURS EDUKACYJNY

 z  cyklu Wielcy Polacy XX wieku

pod hasłem:

Profesor Mieczysław Albert Krąpiec OP - kapłan, filozof, pedagog, patriota niestrudzony w walce o zachowanie polskiej kultury humanistycznej”.

 

Honorowy Patronat nad Konkursem objął  m.in. J.M. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II  -  ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk.

 

Konkurs przeznaczony jest dla:

-  uczniów ze  szkół ponadpodstawowych (gimnazja, licea, szkoły zawodowe) w Polsce ,

-  uczniów  z polskich szkół  za granicą.  

 

Celem konkursu jest:

- zapoznanie uczniów i nauczycieli z Osobą , działalnością i dorobkiem o. prof. Mieczysława Krąpca, człowieka bliskiemu sercu Ojca

  Świętego Jana Pawła II,

- promowanie dóbr kultury, zawierających treści naszego dziedzictwa narodowego na Kresach Wschodnich.

 

Konkurs ma przybliżyć zarówno uczniom jak i nauczycielom Osobę i dzieło tego niezwykłego Polaka. Zmarły 08.05.2008 r. o. prof. Mieczysław A.Krąpiec był postacią, którą powinniśmy poznać, a wskazówki zawarte w Jego rozlicznych dziełach, wykorzystać w nieustającym procesie wychowywania nowych pokoleń.

 

Ojciec prof. Mieczysław Krąpiec był jednym z najwybitniejszych filozofów polskich. Założył Lubelską Szkołę Filozofii, która dziś jest na świecie jednym z nielicznych ośrodków filozofii realistycznej. Zainicjował wydanie pierwszej w Polsce Powszechnej Encyklopedii Filozofii i przewodniczył Komitetowi Naukowemu.

 

Ojciec prof. Mieczysław Krąpiec to pięciokrotny rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którego pozycję umocnił zarówno w kraju jak i na świecie, umieszczając tym samym Lublin na naukowej mapie świata.

 

Ojciec prof. Mieczysław Krąpiec to wspaniały pedagog i wychowawca kilku pokoleń Polaków pokazujący, że (...) zasadniczą rolę wychowawczą i nauczycielską w wychowaniu człowieka odgrywa społeczność: rodzina, społeczność religijna, państwo – poprzez zespół szkół i obiektywnej nauki(...).

 

Ojciec prof. Mieczysław Krąpiec to patriota zatroskany o zachowanie chrześcijańskiej tożsamości narodu wobec ówczesnych zagrożeń i o kształtowanie w młodych ludziach ducha patriotyzmu, który miłość ojczyzny łączył z otwarciem na ogólnoludzkie, ponadczasowe wartości.

 

Ojciec prof. Mieczysław Krąpiec to  Polak, którego korzenie tkwią na Kresach, w Berezowicy Małej na Podolu.  Jeden z tych, których wkład w naukę, kulturę oraz tradycję polską i europejską jest nie do przecenienia.

 

 

ZADANIA  DLA  KOORDYNATORA

 Szkoła, która zechce przystąpić do konkursu powinna wytypować Koordynatora
(dyrektor, nauczyciel, katecheta, pedagog)

 

 

1. Koordynator wypełnienia formularz zgłoszeniowy. (do pobrania u dołu strony)

 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w wersji papierowej od 01.12.2011 r. do 19.12.2011r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Fundacji: 

 

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 250/95/2  

lub faxem: +48 25 752 54 74

 

Wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego w w/w terminie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Szkoły do udziału w konkursie.

 

2. Na stronie internetowej Fundacji w zakładce: Konkurs 2012, znajdą Państwo niezbędne materiały źródłowe oraz zestaw tez do konkursu.  Zainteresowane Szkoły będą mogły zakupić także pakiet materiałów szkoleniowych: książki, płyty CD , które ułatwią uczniom  przygotowania.  Koszt pakietu  wynosi ok. 80 zł.

 

W oparciu o otrzymane tezy i posiadane materiały, Koordynator przygotowuje uczniów do wewnątrzszkolnego etapu konkursu.  Eliminacje wewnątrzszkolne muszą być przeprowadzone przez komisję w składzie: koordynator + członek komisji.

 

Sposób  przeprowadzenia eliminacji wewnątrzszkolnych zależy od Koordynatora.

 

3. Koordynator przesyła drogą elektroniczną na adres:  hstefanska@wp.pl  w nieprzekraczalnym terminie do   31.03.2011r   dane zwycięzcy  etapu wewnątrzszkolnego:

 

- imię i nazwisko ucznia,   

- adres zamieszkania,   

- PESEL,   

- nazwę szkoły,   

- klasę.

 

Szkołę może reprezentować tylko jeden uczeń.

 

4. Koordynator  lub  osoba  przez  niego  wskazana   przyjeżdża  ze  zwycięzcą  etapu  wewnątrzszkolnego na  Finał  Międzynarodowy  do  Lublina.

 

Międzynarodowy  Finał Konkursu odbędzie się w dniach 07- 08.05.2012 r.
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie.

 

Na zwycięzców  Etapu Międzynarodowego czekają wartościowe nagrody:

- wyjazd na obóz sportowo - wypoczynkowy,

- sprzęt elektroniczny,

- książki i albumy.

 

Przewidziane są też nagrody dla zwycięskich szkół i koordynatorów finału w Lublinie.

 

Uwaga :

W czasie trwania konkursu Fundacja zabezpiecza uczniom i koordynatorom  noclegi, wyżywienie,  bilety wstępu do muzeów.

 

Szczegółowy harmonogram pobytu w Lublinie będzie do pobrania od 20.04.2012 r.

 

Wszystkie pytania dotyczące konkursu należy kierować pod adresem: hstefanska@wp.pl oraz pod numer telefonu:  kom.   +48 501 68 58 48     tel. stacjonarny   +48 25 752 54 74

 

WAŻNE:   Prosimy o przestrzeganie podanych terminów oraz odwiedzanie strony internetowej Fundacji. Znajdą tam Państwo m.in. informację o dotychczasowych konkursach organizowanych przez naszą Fundację.

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy:

- format .doc

- format zip.exe

- format .rar

Strona główna W górę Patronat Przykładowe pytania Materiały do konkursu Uczestnicy Konkursu Program Finału 2012 Finał Konkursu 2012 Kalendarz 2012